ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းပုံများ

Chemistry Department’s Sample

Digital balance
Digital balance 2
Digital balance
Conical flask
Reagent bottle
Burette

Leave a Comment