ဓါတုေဗဒလက္ေတြ႕ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ားပံု

ဓါတ္ခြဲခန္းသံုးပစၥည္းပံုမ်ား

Chemistry Department’s Sample

Digital balance
Digital balance 2
Digital balance
Conical flask
Reagent bottle
Burette

Leave a Reply