ဒသမအႀကိမ္ေျမာက္ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားက်င္းပရန္ေၾကညာခ်က္

သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန

သစ္ေတာႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္၊ ေရဆင္း၊ ေနျပည္ေတာ္

ဒသမအႀကိမ္ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

 

ေၾကညာခ်က္

Leave a Reply