ဒသမအႀကိမ္ေျမာက္ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနား ဘြဲ႕ေလွ်ာက္လႊာ

သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန

သစ္ေတာႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္၊ ေရဆင္း၊ ေနျပည္ေတာ္

ဒသမအႀကိမ္ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္

ဘြဲ႕ေလွ်ာက္လႊာ

Leave a Reply