သစ်တောပညာဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများကို ၆-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်မည်

ပထမနှစ် (ပထမနှစ်ဝက်) ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း၊ ဒုတိယနှစ် (ပထမနှစ်ဝက်) ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း၊ တတိယနှစ် (ပထမနှစ်ဝက်) ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း၊ စတုတ္ထနှစ် (ပထမနှစ်ဝက်) ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သည်။