ဘွဲ့ကြိုသင်ကြားရေး

  • ကာလ                                                        – (၅) နှစ်
  • အပ်နှင်းသည့်ဘွဲ့                                               – သိပ္ပံ (သစ်တော) ဘွဲ့
  • လက်ရှိနှစ်စဉ်ခေါ်ယူသူဦးရေ                          – ၁၀၀ (ကျောင်းသား ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ကျောင်းသူ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း)
  • သင်ကြားမှုစနစ်                                                – တစ်နှစ် ပညာသင်နှစ်ဝက် (၂) ခု၊ ပထမပညာသင်နှစ်ဝက် ( နိုဝင်ဘာလမှ မတ်လအထိ)                                                                                                                                                                                        ဒုတိယပညာသင်နှစ်ဝက် (မေလမှ စက်တင်ဘာလအထိ)
  • ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများ                     – အခြေခံဘာသာရပ်များနှင့် သစ်တောနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် အထောက်အကူပြုဘာသာရပ်များသင်ကြားမှုတွင်                                                                                     စာသင်ကြားခြင်း၊ လက်တွေ့ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ကျူတိုရီရယ်ဖြေဆိုခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။                                                                                                                       – သစ်တောဘာသာများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်များ သင်ကြားမှုတွင် စာသင်ကြားခြင်း၊                                                                                        ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ကျူတိုရီရယ်ဖြေဆိုခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။                                                                                                                                                         – လေ့လာရေးများသွားရောက်ခြင်းနှင့် တောတွင်းလက်တွေ့ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း                                                                                                                       – နောက်ဆုံးနှစ်တွင် စာတမ်းငယ်တင်သွင်းခြင်း

ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများတွင် သင်ကြားပို့ချသည့်ဘာသာရပ်များ

ပထမနှစ်

ပထမပညာသင်နှစ်ဝက် ဒုတိယပညာသင်နှစ်ဝက်
 EnglishEnglish 
 Myanmar Myanmar
 Mathematics Mathematics
 Chemistry Chemistry
 Physics Physics
 Botany Botany
 Zoology Zoology
ပထမပညာသင်နှစ်ဝက် ဒုတိယပညာသင်နှစ်ဝက်
 English English
 Statistics (Elementary) Statistics (Elementary)
 Geology Soil Science
 Mycology Forest Pathology
 Entomology Forest Survey
 Dendrology Tree Physiology

တတိယနှစ်

ပထမပညာသင်နှစ်ဝက်ဒုတိယပညာသင်နှစ်ဝက်
 English English
 Foundation of Silviculture Plantation Silviculture and Nursery Practices
 Wood Technology I (Wood Anatomy) Wood Technology II (Timber Mechanics)
 Forest Ecology Remote Sensing, Geographic Information System and Inventory
 Forest Protection Forest Engineering
 Forest Utilization I (Non-Wood Forest Products) Forest Menstruation

စတုတ္ထနှစ်

ပထမပညာသင်နှစ်ဝက် ဒုတိယပညာသင်နှစ်ဝက်
 English English
 Forest Management I (Introductory) Forest Management I
 Timber Harvesting Milling and Marketing & Pulp and Paper and Panel Products
 Silvicultural Systems Introduction to Environmental Management
 Genetics & Tree Improvement Protected Area System and Wildlife Management
 Forest Utilization II Watershed Management

နောက်ဆုံးနှစ်

ပထမပညာသင်နှစ်ဝက်ဒုတိယပညာသင်နှစ်ဝက်
 Forest Economic (Micro-Economics) Forest Economics (Macro-Economics)
 Tropical Silviculture I Tropical Silviculture II
 Forest Management II (Planning) Ecotourism Practices
 Research Methods Forest Policy, Law & Administration
 Forestry Extension & Environmental Education Social Forestry and Agroforestry
 Term Paper Term Paper