ဘွဲ့လွန်သင်ကြားရေး

 • ကာလ                                               ပညာသင်နှစ်ဝက် ၄ ကြိမ် (နောက်ထပ် ပညာသင်နှစ်ဝက် ၂ ကြိမ် ထပ်တိုးလျှောက်ထားခွင့် ရှိပါသည်)
 • အပ်နှင်းသည့်ဘွဲ့                                  မဟာသိပ္ပံ(သစ်တောပညာ)
 • အရည်အချင်းစစ်တန်း                           ပညာသင်နှစ်ဝက် ၂ ကြိမ် (ထပ်တိုးလျှောက်ထားခွင့် မရှိပါ)
                                                           ► သစ်တောပညာရပ်များကို အဓိကသင်ကြားပြီး သင်ကြားပေးမည့်ဆရာနှင့် ကြီးကြပ်နိုင်သည့်ဆရာ အခြေအနေအပေါ်မူတည်၍                                                                  ဘာသာရပ်အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။
                                                            အထောက်အကူပြုသာသာရပ်များအနေဖြင့် Research methods, Data analysis techniques တို့ကို သင်ကြားမည်ဖြစ်ပါ                                                                   သည်။
 • ကျမ်းပြုစုခြင်း                                       ပညာသင်နှစ်ဝက် ၂ ကြိမ် (နောက်ထပ် ပညာသင်နှစ်ဝက် ၂ ကြိမ် ထပ်တိုးလျှောက်ထားခွင့်ရှိပါသည်)
                                                           ► Study Proposal ပြင်ဆင်ခြင်း
                                                           ► ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ကောက်ယူခြင်း၊ တွက်ချက်ခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ကျမ်းရေးသားခြင်း
                                                            နောက်ဆုံး နှုတ်မေးနှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခြင်း