နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ရေး

  • ဂျာမနီနိုင်ငံ Emst-Moritz-Amdt-University Greifswald (EMAU) နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • Natural Resources Institute Finland (LUKE) နှင့် ပူးပေါင်းလျက် တက္ကသိုလ်ရှိ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း။
  • ဂျပန်နိုင်ငံ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်နှင့် ပညာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ ဖလှယ်ခြင်း။
  • ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဂျပန်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်အပင်များ သုတေသနဗဟိုဌာန (JWRC) နှင့် ပူးပေါင်းလျက် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနမူနာပုံစံများ စုဆောင်းရာ၌အသုံးပြုနိုင်သည့် ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း။
  • သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့(မြန်မာနိုင်ငံအစီအစဉ်) နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။