ရည်မှန်းချက်

  • ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပညာရေး၊ သုတေသနနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးစွမ်းနိုင်သည့် အဆင့်မီတက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်

တာဝန်

  • သစ်တော နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များအတွက် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သည့် သင်ကြားရေး နှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်
  • သစ်တော နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များတွင် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြစ်ပေါ်လာစေသည့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်
  • သစ်တော နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များတွင် ပြည်သူလူထု၏ အသိပညာများ တိုးမြင့်လာစေရန်