အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း

  • အစိုးရအခန္းက႑          – သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား(သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ အပူပိုင္း
                                           ေ
    ဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီးဌာန၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း)
  •  ပုဂၢလိကအခန္းက႑      – ပုဂၢလိကစိုက္ခင္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းအစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕
                                           အစည္းမ်ား