အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

  • အစိုးရအခန်းကဏ္ဍ       – သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများနှင့်  လုပ်ငန်းဌာနများ(သစ်တောဦးစီးဌာန၊  အပူပိုင်း                                           ဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း)
  •  ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍ    – ပုဂ္ဂလိကစိုက်ခင်းများ၊ ဒေသတွင်းအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ