မူလစာမ်က္ႏွာ

သစ္ေတာႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္၊ ေရဆင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ားကို အထူးျပဳသင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ တကၠသိုလ္ျဖစ္ပါသည္။ တကၠသိုလ္၏ အဓိကလုပ္ငန္းရပ္မ်ားမွာ သင္ၾကားေရးႏွင့္ သုေတသနေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တကၠသိုလ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ

  • သစ္ေတာႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာက႑မ်ားတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊
  • သစ္ေတာႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာက႑မ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ သစ္ေတာပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ေမြးထုတ္ေပးရန္၊
  • သင္ၾကားေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးတို႔မွတစ္ဆင့္ သစ္ေတာႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားလာေစရန္၊
  • သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သစ္ေတာႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊
  • သစ္ေတာႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာက႑မ်ားအတြက္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္

News

Announcements