သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပညာရပ်များကို အထူးပြုသင်ကြားလျက်ရှိသည့် တစ်ခုတည်းသော တက္ကသိုလ် ဖြစ်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်၏ အဓိကလုပ်ငန်းရပ်များမှာ သင်ကြားရေးနှင့် သုတေသနဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များမှာ

  • သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများတွင် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊
  • သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများတွင် အရည်အချင်းပြည့်ဝသော သစ်တောပညာရှင်များအဖြစ်မွေးထုတ်ပေးရန်၊
  • သင်ကြားရေးနှင့်လေ့ကျင်းရေးတို့မှတစ်ဆင့် သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ တိုးပွားလာစေရန်၊
  • သုတေသနလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပညာရပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊
  • သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများအတွက် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်၊

News

Announcements