သင်ကြားရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် လှုပ်ရှားမှုများ

  • စာသင်ကြားခြင်း
  • စာတွေ့လုပ်ကိုင်ခြင်း
  • ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်တင်ပြခြင်း
  • စာမေးပွဲဖြေဆိုခြင်း
1 Teaching
2 practical
3 presentation
4